Lista havi bontásban: január 2017

Beszámoló a képviselő-testület január 26-i gyűléséről

A képviselő-testület január 26-i ülésének napirendjei között meghallgatta és elfogadta a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  Döntés született arról, hogy a „jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány által meghirdetett  pályázatra a 2. ablakba és a 6. ablakba kíván az önkormányzat pályázatot benyújtani. A 2. ablakba a meglévő műfüves pálya dongasátorral történő lefedésére szeretnénk támogatást elnyerni. Ugyanis az általános iskolai oktatásban a mindennapos testnevelés órák száma a felmenő rendszerben megnő és előfordul, hogy egyszerre két osztálynak lesz azonos időpontban órája. Ezzel a technológiával egy „sportcsarnok” kerül kialakításra, ahol a felsőbb osztályok végezhetik munkájukat, míg az alsósok pedig a tornateremben mozoghatnak. A lefedés összköltsége 35.961.320,- Ft, ebből az önkormányzatnak 8.990.330,- Ft önerőt szükséges vállalni.

A 6. ablakban lehetőség van az önkormányzatok számára a terezett fejlesztéseikhez szükséges építési tervek elkészítésére maximum 5.000.000,- Ft összegben, ennek önereje 250.000,- Ft lesz. Többek között szeretnénk egy bölcsőde terveit, valamint a községháza és a ravatalozó felújításának terveit elkészítetni.

A harmadik napirend keretében tárgyalta az önkormányzat képviselő-testülete pályázat benyújtását  önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak felújítására, valamint az ehhez szükséges gépek és berendezések vásárlására. Az utolsó pillanatig bizakodtunk abban, hogy a TSZ majoron keresztül az Öreghegyig tartó aszfalt út burkolatának felújítására is pályázhatunk, de sajnos kiderült, hogy szilárd burkolatú út felújítására csak tanyavidéken és a kijelölt megyékben lehetséges támogatást nyerni. Ebből következően csak gépbeszerzésre van módunk pályázni, ezért a meglévő traktorra csatlakoztatható mulcskasza és egy vontatható ágaprító megvásárlását kívánjuk megtenni összesen 7.315.200,- Ft értékben.

A továbbiakban tárgyalta a testület, a „Nem konszolidált önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” meghirdetett pályázaton elnyert 44.000.000,- Ft támogatási összeg, felhasználására indított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelésének elfogadását. A jogszabálynak megfelelően meghívásos eljárás során négy pályázat érkezett be a megadott határidőig, amelyeket  a szabályzat alapján létrehozott bizottság értékelt, összegzett és elfogadásra javasolt a testület számára. Az elbírált pályázatok közül a bizottság javaslatára a képviselő-testület a Bátaszéki székhelyű KÉSZ Kft. anyagát fogadta el  és döntött a kivitelezői szerződés aláírásáról. A munka megkezdése május környékén várható,  a beruházás összértéke 47.101.318,- Ft. Ennek keretében megújul Tolnai Lajos utca, a Széchenyi utca, a Csap Vilmos utca és az Eötvös utca burkolata, várhatóan június 30-ig.

Ezt követően Lencsés Zoltán kérelmének megtárgyalása következett, amelyben bejelentette vételi szándékát az önkormányzat tulajdonában lévő és a sportpálya területéhez tartozó területrészre, amely 2191 m2 és eddig a szomszédos lakók bérelték, Kőműves Sándorné és Felnagy Józsefné. A képviselő-testület támogatta a terület eladását 1.000,- Ft/m2 áron a kérelmező számára.

A következő napirendben a képviselők meghallgatták az új, idén januártól hatályosuló jogszabály bölcsődei szolgáltatás biztosításáról tájékoztatót. Miszerint 2018. december 31-ig biztosítani kell minden településen előzetes felmérés alapján a 0 és 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. Erre a jogszabály szerint többféle lehetőség van, akár önállóan, akár társulás keretében, ezen belül pedig mini bölcsődeként ( 7 fős csoport ), családi bölcsődeként ( 5 fős csoport ). Ehhez a központi költségvetésből lehet majd támogatást igényelni, jelenleg tervezett 491.000,- Ft/gyermek összegben. De a gyakorlati tapasztalat szerint pedig egy gyermek éves ellátása 1.000,000,- Ft környékén van. Ezért lehetőség van a szülők által fizetendő személyi térítési díj megállapítására és szükséges még az önkormányzat hozzájárulása is. A képviselő-testület döntése értelmében a jegyzőnek el kell végezni az ellátás iránti igényfelmérést a jogszabály alapján. A polgármesternek pedig fel kell térképezni a környező településekkel esetlegesen társulási formában történő működés lehetőségét, illetve az ellátás biztosításának lehetséges módját 2018. december 31-ig.

A 7. napirend keretében a Helyi építési Szabályzat módosítására került sor a Jegyző javaslatai alapján. Ezek szinte kivétel nélkül az építési hatósági eljárás megújítása miatt, a hatóságok közreműködésével kapcsolatban, azok hatályon kívül helyezéséről szóló módosítás.

Az Alisca Terra tájékoztatója

uveghulladek

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2017. január 30. napján (hétfő) elszállítja a januárban elmaradt üveg hulladékot is.

Kérjük, az üveg hulladékokat tartalmazó edényeket (kuka) a megszokott módon tegyék ki az utcára.

Testületi gyűlés lesz január 26-án csütörtökön

A Képviselő-testület ülését 2017. január 26-án 16 órára hívta össze Hencze Sándor polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermébe.

A tervezett napirendi pontok:

  1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ismertetése.
  2. A JETA pályázatok benyújtása a műfüves pálya lefedésére és építési tervek készítésére.
  3. Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 számon meghirdetett kiírásra, külterületi utak felújítására és karbantartására.
  4. Belterületi utak felújítására meghirdetett közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelésének elfogadása.
  5. Lencsés Zoltán kérelmének megtárgyalása.
  6. Tájékoztató a Kötelező bölcsődei szolgáltatás biztosításáról.
  7. Helyi Építési Szabályzat módosítása.
  8. Egyebek

PÓTLÓLAGOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. január 20. napján elszállítja a 2017. január 6. napján elmaradt papír és műanyag hulladékot is.

Kérjük, a szelektív hulladékokat tartalmazó edényeket (kuka) a megszokott módon tegyék ki az utcára.

Dunaszentgyörgy, 2017. január 12.

Tisztelettel:
Hencze Sándor
polgármester

A szelektívhulladék szállítási időpontjai 2017-ben

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Tolna megyei ügyfélfogadásai

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság, annak érdekében, hogy az ügyfelek a lakóhelyük közelében részesüljenek jogi segítségben, az ország egész területén fenntart egy úgynevezett referensi hálózatot, amelynek a keretében a hatóság által megbízott referensek jogi segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló ügyfelek számára.

A hatóságnak Budapesten van a székhelye és a 19 megyében nincs saját, állandó irodája. A megbízott referensek azonban a megyék különböző pontjain, a megye- és járási székhelyeken, időnként kisebb településeken is felkereshetőek, ahol rendszerint önkormányzatoknál, kormányhivatali épületekben, családsegítő szolgálatoknál, vagy egyesületeknél tartanak ügyfélfogadásokat.

A hatósághoz azok az ügyfelek fordulhatnak, akiket valamely személyhez fűződő tulajdonságuk, adottságuk, így például az egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, életkoruk, nemzetiséghez tartozásuk, anyanyelvük, bőrszínük, anyaságuk, várandósságuk, családi állapotuk, érdekképviseleti szervhez való tartozásuk, vallási, vagy világnézeti meggyőződésük, politikai véleményük, társadalmi származásuk, vagyoni helyzetük, illetve egyéb jellemzőjük, adottságuk miatt hátrányos megkülönböztetésben részesítettek.

A hátrányos megkülönböztetés jogi fogalma kis mértékben eltér a köznapi szóhasználatban megszokott fogalomtól. Diszkrimináló, tehát eljárás alá vonható fél mindig csak szervezet, gazdasági társaság, közigazgatási, vagy egyéb szerv lehet, tehát magánszemély, természetes személy nem. A hátrányos megkülönböztetés elszenvedője pedig rendszerint természetes személy lehet.

Országszerte jellemző, hogy a legtöbb panaszos az egészségi állapot miatti megkülönböztetés miatt indít eljárást a hatóság előtt. Leggyakrabban a foglalkoztatással, a munkára való jelentkezéssel, a foglalkoztatás során támasztott eltérő munkafeltételekkel és a munkaviszony megszüntetésével összefüggésben érzik úgy az ügyfelek, hogy jogi segítségre van szükségük az őket ért sérelem miatt.

Jellemző azonban egyes szolgáltatások igénybevétele, így például a kereskedelmi, vagy vendéglátó szektorban nyújtott szolgáltatások során egyes személyekkel, vagy csoportokkal szembeni kedvezőtlenebb bánásmód. Ide tartozik az akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása, amely például a mozgáskorlátozott személyeket, de más testi fogyatékkal élőket is hátrányosan érint.

Statisztikailag igazolható, hogy bizonyos, törvény által „védett tulajdonsággal” rendelkező csoportok tagjai az átlagosnál nagyobb számban vannak kitéve a mindennapokban diszkriminációnak. A várandósság és a kisgyermekes státusz az élet több területén szubjektív, indokolatlan nehézségeket, akadályokat gördít a kismamák elé. A családi állapot, mint az egyenlő bánásmódról szóló törvény által felsorolt védett tulajdonságok egyike ugyan elsősorban az anyákra vonatkoztatható, de a gyakorlatban előfordulnak olyan esetek is, különösen az egyedülálló szülőknél, ahol a kisgyermeket nevelő apa szembesül hátrányos megkülönböztetéssel.

Az életkor, mind „védett tulajdonság” ugyancsak gyakori előidézője a diszkriminációs helyzeteknek, nagyobb részt az elhelyezkedés során.

Évről – évre előfordulnak oktatásüggyel kapcsolatos problémák is, különösen a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai felvétele, vagy tanulmányaik folytatása során.

A személyhez fűződő jogok megsértése miatt az ügy jellegétől függően polgári, vagy munkaügyi pert lehet indítani, de bizonyos esetekben az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz is lehet fordulni a jogsértés megállapítása és megfelelő elégtétel elérése érdekében. Vannak olyan helyzetek is, amikor egyidejűleg fennáll a bíróság és a hatóság hatásköre is.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kivizsgálja a beérkezett panaszokat és ha megállapítja a jogsértést, akkor különböző szankciókat alkalmazhat. Az eljárások során a hatóság arra is törekszik, hogy az ügyfél sérelmét kompenzáló elégtételre vonatkozó egyezséget hozzon létre a felek között, feltéve, hogy az egyezségkötésre a felek hajlandóak.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása az ügyfelek számára teljesen költségmentes. A hatóság ügyfélfogadását akkor is érdemes felkeresni, ha a sérelmet szenvedett ügyfél nem biztos az eljárás megindítására irányuló szándékában, de az eljárásról további információkat szeretne hallani.

Ügyfélfogadások

Megszakítás